کمیته آموزش و پژوهش : سرکار خانم دکتر صغری ابراهیمی قوام

کمیته آمار، اطلاعات و انتشارات: سرکار خانم مهرنوش شجاعی

کمیته پذیرش و روابط عمومی: سرکار خانم نیلوفر محسنی

کمیته روابط بین الملل و گردهمایی‌های علمی : جناب آقای مهرداد اسفنانی

کمیته امور فرهنگی: سرکار خانم نسرین استیری