.کسب رتبه B در ارزیابی کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم،  تحقیقات و فناوری توسط انجمن روانشناسی تربیتی ایران را به رییس،اعضای  هیات مدیره و کلیه اعضای انجمن روانشناسی تربیتی ایران تبریک می گوییم.

بدون تردید کسب این موفقیت ارزشمند مرهون زحمات دکتر درتاج ریاست انجمن و حمایت اعضای خانواده بزرگ انجمن روانشناسی تربیتی ایران می دانیم که تنها با گذشت 3 سال از عمر این انجمن توانسته جایگاه رفیعی در جامعه علمی کشور بدست آورد.