. اطلاعیه مهم

 وزیر علوم،تحقیقات و فناوری در حکمی دکتر علیرضا مرادي،استاد دانشگاه تربیت معلم را به عنوان نماینده وزارت علوم در چهارمین شورای مرکزی و هیات بازرسان سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران منصوب کرد.
جناب دکتر درتاج فقط در دوره قبلی شواری مرکزی سازمان نظام (دوره سوم) بود که این مسولیت را داشتند.
 ✅ دکتر علیرضا مرادی:
مرتبه علمی: 
استاد روان شناسی بالينی دانشکده روان شناسی و علوم تربيتی دانشگاه خوارزمی
تحصیلات:
* دکتری: روان شناسی بالينی، انستيتو روان پزشکی، دانشکده پزشکی کينگزکالج، دانشگاه لندن، لندن، بريتانيا،
*  کارشناسی ارشد: روان شناسی شخصيت، دانشگاه تربيت مدرس، دانشکده علوم انسانی، گروه روان شناسی، 
*  کارشناسی: روان شناسی، دانشگاه تبريز، دانشکده روان شناسی و علوم تربيتی، گروه روان شناسی،