دکتر افروز،استاد ممتاز دانشگاه تهران و رئیس اولین کنگره ملی نماز و سلامت روان، ضمن ایراد سخنرانی در افتتاحیه این کنگره، بر نقش نماز در سلامت روان تاکید کردند.

اولین کنگره ملی نماز و سلامت روان

اولین کنگره ملی نماز و سلامت روان

اولین کنگره ملی نماز و سلامت روان

مصاحبه با دکتر افروز

مصاحبه دکتر افروز، رییس کنگره ملی نماز و سلامت روان با روابط عمومی انجمن روانشناسی تربیتی ایران در حاشیه کنگره
 
اولین کنگره ملی نماز و سلامت روان

اولین کنگره ملی نماز و سلامت روان