.چهارمین خبرنامه الکترونیک انجمن روان شناسی تربیتی ایران ، منتشر گردید.
اخبار انجمن از جمله اعتراض دکتر درتاج مبنی بر انتزاع رشته های روان شناسی بالینی و سلامت از وزارت علوم به وزارت بهداشت ، مصاحبه با دکتر افروز در حاشیه برگزاری کنگره نماز و سلامت روان ، آشنایی با مفاخر روان شناسی تربیتی ایران ، دایرة المعارف روان شناسی ، تحلیل نقاشی کودکان کار ، معرفی کتاب   مطالب خبرنامه پاییز انجمن روان شناسی تربیتی ایران است.

📌روابط عمومی انجمن روان شناسی تربیتی ایران
@IranEducationalPsychology