کمیته اجرایی سومین همایش ملی روان شناسی مدرسه

شرکت وزیر محترم آموزش و پرورش در سومین همایش ملی روان شناسی مدرسه

حضور وزیر محترم آموزش و پرورش جناب آقای دکتر آشتیانی در سومین همایش ملی روان شناسی مدرسه

حضور ریاست محترم سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جناب آقای دکتر اللهیاری در سومین همایش ملی روان شناسی مدرسه

حضورجناب آقای دکتر افروز استاد ممتاز دانشگاه تهران در سومین همایش ملی روان شناسی مدرسه

حضور جناب آقای دکتر حاتمی در سومین همایش ملی روان شناسی مدرسه

حضور جناب آقای دکتر احدی در سومین همایش ملی روان شناسی مدرسه

حضور ریاست محترم دانشگاه پیام نور جناب آقای دکتر رستمی ابوسعیدی در سومین همایش ملی روان شناسی مدرسه

حضور ریاست محترم دانشکده روان شناسی دانشگاه الزهرا جناب آقای دکتر رضایی در سومین همایش ملی روان شناسی مدرسه

حضور جناب آقای دکتر شفیع آبادی در سومین همایش ملی روان شناسی مدرسه

 شروع مراسم افتتاخیه با سرود جمهوری اسلامی ایران وتلاوت کلام الله مجید

 

سخنرانی سرکار خانم  دکترخادمی دبیر محترم علمی سومین همایش ملی روان شناسی مدرسه

سرکار خانم دکتر لطفی و سرکار خانم دکتر هاشمی دبیران محترم اجرایی سومین همایش ملی روان شناسی مدرسه 

سخنرانی جناب آقای دکتر فریبرز درتاج ریاست محترم  سومین همایش ملی روان شناسی مدرسه

سخنرانی ریاست محترم دانشگاه الزهرا سرکار خانم دکتر خزعلی در سومین همایش ملی روان شناسی مدرسه

سخنرانی وزیر محترم آموزش و پرورش جناب آقای دکترآشتیانی در سومین همایش ملی روان شناسی مدرسه

سخنرانی ریاست محترم سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جناب آقای دکتر اللهیاری در سومین همایش ملی روان شناسی مدرسه

سخنرانی ریاست محترم کمیسیون آموزش عالی مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکترزاهدی در سومین همایش ملی روان شناسی مدرسه

امضاء تفاهم نامه میان آموزش و پرورش و سازمان نظام روان شناسی و مشاوره در سومین همایش ملی روان شناسی مدرسه

مصاحبه روابط عمومی انجمن روان شناسی تربیتی ایران با وزیر محترم آموزش و پرورش در حاشیه  سومین همایش ملی روان شناسی مدرسه

حضور گرم پژوهشگران و مدعوین محترم در سومین همایش ملی روان شناسی مدرسه

پذیرایی از پژوهشگران و مدعوین محترم در سومین همایش ملی روان شناسی مدرسه

نصب پوستر مقالات پژوهشگران در سومین همایش ملی روان شناسی مدرسه

سخنرانی جناب آقای دکتر افروز در سومین همایش ملی روان شناسی مدرسه

برگزاری کارگاه خلاقیت توسط جناب آقای دکتر افروز در سومین همایش ملی روان شناسی مدرسه

برگزاری پنل های تخصصی در سومین همایش ملی روان شناسی مدرسه

برگزاری پنل های تخصصی در سومین همایش ملی روان شناسی مدرسه

برگزاری پنل های تخصصی در سومین همایش ملی روان شناسی مدرسه

برگزاری پنل های تخصصی در سومین همایش ملی روان شناسی مدرسه

برگزاری پنل های تخصصی در سومین همایش ملی روان شناسی مدرسه

برگزاری پنل های تخصصی در سومین همایش ملی روان شناسی مدرسه

مراسم اختتامیه سومین همایش ملی روان شناسی مدرسه

تحویل گواهی های مقالات و شرکت در همایش توسط کمیته اجرایی سومین همایش ملی روان شناسی مدرسه

تابلو یادنوشت سومین همایش ملی روان شناسی مدرسه

اعضای کمیته اجرایی سومین همایش ملی روان شناسی مدرسه