.به منظور مشارکت حداکثری از تمام اعضای واجد شرایط جهت عضویت در شوراهای استانی درخواست می شود جهت ثبت نام به سایت سازمان مراجعه نمایند.

آخرین مهلت ثبت نام پنجم دی ماه است.

آدرس سایت سازمان نظام روان شناسی و مشاوره

www.pcoiran.ir